1. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากการหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
  2. การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงาน โดยปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเห็นสมควร
  3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  4. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา และมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
17/03/65 - 18/03/65 11/05/65 เงินปันผล 0.0650 บาท 01/01/64-31/12/64 ปันผลจากกำไรสุทธิ