รายได้จากการขายและบริการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

(ล้านบาท)

กำไรขั้นต้น

(ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2561 2562 2563
รายได้จากการขายและบริการ 477.88 453.19 490.20
รายได้ค่าเช่า 36.28 39.19 40.33
รายได้จากการดำเนินงาน 514.16 492.38 530.53
ต้นทุนขายและให้บริการ (261.69) (234.90) (261.11)
ต้นทุนค่าเช่า (19.96) (20.75) (21.21)
รวมต้นทุน (281.65) (255.66) (282.32)
กำไรขั้นต้น 232.51 236.72 248.21
รายได้อื่น 1.80 5.92 0.51
ค่าใช้จ่ายในการขาย (97.60) (92.10) (84.09)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (68.44) (88.02) (94.64)
ต้นทุนการเงิน (12.72) (11.02) (8.05)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 55.55 51.50 61.94

หมายเหตุ:

  1. ในระหว่างปี 2562 กลุ่มผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมบริษัทได้จัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
  2. รายได้อื่นประกอบด้วยกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ