รายได้จากการดำเนินงาน

(ล้านบาท)

กำไรขั้นต้น

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2562 2563 2564
รายได้จากการขายและบริการ 453.18 490.21 494.24
รายได้ค่าเช่า 39.19 40.33 44.46
รายได้จากการดำเนินงาน 492.37 530.54 538.70
ต้นทุนขายและให้บริการ (234.90) (261.99) 271.16
ต้นทุนค่าเช่า (20.75) (21.21) 24.22
รวมต้นทุน (255.66) (283.20) 295.37
กำไรขั้นต้น 236.72 247.34 243.33
รายได้อื่น 5.92 0.51 20.01
ค่าใช้จ่ายในการขาย (92.10) (83.22) (85.90)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (88.02) (94.64) (100.34)
ต้นทุนการเงิน (11.02) (8.05) (4.94)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 51.50 61.94 72.16
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (14.31) (10.35) (6.96)
กำไรสุทธิ 37.19 51.59 65.21