ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น (Par = 0.50 บาท)
จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท วินเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จำกัด /1 182,785,820 45.70
2. Dara Investment Limited /2 54,598,320 13.65
3. นางสาวจิณหธาน์ ปัญญาศร /3 38,954,860 9.74
4. นายนันทิยะ ดารกานนท์ 4,334,760 1.08
5. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ 3,660,940 0.92
6. นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง 1,000,000 0.25
  นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ 1,000,000 0.25
  นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 1,000,000 0.25
9. นายสุรเดช อุทัยรัตน์ 800,000 0.20
10. นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย 700,000 0.18
  นายอนันต์ เจริญถาวรสุข 700,000 0.18
  นายมานิต มัสยวาณิช 700,000 0.18
  นางพิริยา อภิธโนทัย 700,000 0.18

หมายเหตุ :

/1 รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท วินเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ (Holding Company) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

/2 รายชื่อผู้ถือหุ้น Dara Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

/3 บุคคลลำดับที่ 3 เป็นภรรยาของบุคคลลำดับที่ 4