หนังสือชี้ชวนในด้านการเงินคือเอกสารเปิดเผยข้อมูลที่อธิบายถึงความมั่นคงทางการเงินสำหรับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ