หลักปฏิบัติ

เราเชื่อว่า “หลักปฏิบัติ” สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดจนการทำงานให้เราได้ ซึ่งแตกต่างจาก “ค่านิยม” ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น “หลักปฏิบัติ” ทั้งหลายเหล่านี้ได้ช่วยหล่อหลอมบริษัทของเรา และจะยังคงอยู่กับเราตลอดไป