รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ฉบับรูปเล่ม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 22 เมษายน 2565
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
(ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 2)
เอกสารแนบ 2: แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบ QR Code
(ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 3 และ 4)
เอกสารแนบ 3: ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
(ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 7)
เอกสารแนบ 4: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
(ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 8)
เอกสารแนบ 5: รายนาม และประวัติของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565
(ประกอบการพิจารณาสำหรับวาระที่ 9)
เอกสารแนบ 6: ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7: รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เอกสารแนบ 8: ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Registration และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เอกสารแนบ 9: รายนาม และประวัติกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
เอกสารแนบ 10: หนังสือมอบฉันทะ
  • แบบ ก.
  • แบบ ข.
  • แบบ ค.


QR CODE สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี) และเอกสารประกอบการประชุม