หมายเหตุ:

ลำดับที่ 1-7 คือ ผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ หมายความรวมถึง สมุห์บัญชี (Chief Account) ของบริษัท