ผศ. ดร. นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ
 • ประธานคณะกรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
นางขวัญธิดา วัฒนวรกิจกุล
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายพิศุทธิ์ อารีมิตร
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พญ. เรณู อุบล
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
นายนันทิยะ ดารกานนท์
 • กรรมการ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายอัมริณ ภัทรนาวิก
 • กรรมการ
นายธนกร วิทยะสิรินันท์
 • กรรมการ
ดร. มนัส สุภาพ
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด - ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผู้หญิงและธุรกิจอื่น
นายบุญเถลิง คำปวนบุตร
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด - ผลิตภัณฑ์การตรวจวินิจฉัยทางธนาคารเลือด และวิทยาการเซลล์ต้นกำเนิด
นางสาวยอดจุฑา กุญชร ณ อยุธยา
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
 • เลขานุการบริษัท