ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เรากำลังมองหาบุคคลากรที่มีความสามารถและชอบความท้าทายเช่นคุณ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมงานของเรา หากคุณกำลังมองหาโอกาสและประสบการณ์ที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีศักยภาพ สามารถร่วมงานกับเราได้ที่ วินเนอร์ยี่

 • โทร : 02-725-0888 Ext. 134
 • อีเมล : hr9@winnergy.co.th

ส่งใบสมัครของคุณไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขที่ 634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
แบบฟอร์มการสมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สรรหาสินค้าใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายและพัฒนาธุรกิจให้สำเร็จผลร่วมกับฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด
 • ติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าต่างประเทศ และว่าที่ลูกค้าในประเทศตามความเหมาะสมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของสินค้าใหม่
 • ประเมินความต้องการของสินค้าใหม่ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลที่ทำการศึกษามา ให้ใกล้เคียงสถานการณ์ความเป็นจริงที่สุด
 • กำหนดและเจรจาสัญญาผู้แทนจำหน่ายกับคู่ค้า โดยประสานงานกับฝ่ายกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
 • กำหนดกลยุทธ์และแผนการขายและการตลาด ร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้ทำการวิเคราะห์มา
 • แสวงหาและเข้าร่วมในงานประชุมด้านการแพทย์หรือด้านที่เกี่ยวข้อง หรืองานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อศึกษาติดตามและเข้าใจทิศทางอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เช่น เทคนิคการแพทย์ อณูชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เป็นต้น
 • ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการแพทย์หรือชีววิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
สมัครงานออนไลน์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจสุขภาพสตรีและบริการการตรวจทางห้องแลป
 • จัดทำแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติงานจนถึงการนำไปปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายยอดขายของทีมงานและองค์กรที่ตั้งไว้
 • มีความรู้ด้านการขาย การตลาด การบริหาร พัฒนาธุรกิจ ด้าน Diagnostic Lab

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจด้าน Diagnostic Lab
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนทีมงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • มีทักษะในการสื่อสาร กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าสื่อสาร
 • เข้าใจและมีความสามารถทำงานเป็นทีมภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ปัญหาลูกค้าเพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • ถ้ามีผลงานประจักษ์ด้านงานขาย และบริการลูกค้าจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลรับผิดชอบสินค้าที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม Home collection kits เช่น ชุดเก็บเซลล์ด้วยตนเองเพื่อตรวจหาเชื้อจุลชีพต่างๆ เพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี กามโรค เป็นต้น
 2. สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสินค้าที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
 3. ประสานงานราชการ เช่น อย. เพื่อการขอนุญาติตามกฏระเบียบราชการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถทำงานแบบ Proactive และวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ
 5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของลุกค้า ประเมินสถานการณ์และปรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด , บริหารธุรกิจ , วิทยาศาสตร์บัณฑิต ,เกษตร (กีฎวิทยา) , สัตวบาล
 2. เพศหญิง/ชาย อายุ 26-40 ปี
 3. มีประสบการณ์การทำงานหรือการขายการตลาดอย่างน้อย 3ปีขึ้นไป
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ Create marketing plan ได้
 5. ถ้าเคยมีประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านยุงหรือแมลง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 7. มีทัศนคติเชิงบวก มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีความเชื่อมั่นในตนเอง
 8. มีบุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีและใจรักบริการ
 9. มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเป็นทีม ตรงต่อเวลา
สมัครงานออนไลน์

รายละเอียดและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำยอดขายตามที่บริษัทกำหนดให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ทำการขายสินค้าและบริการโดยใช้ความรู้ทางเทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์ และศิลปะการพูด
 • เยี่ยมลูกค้ารายเก่าและหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม
 • รวบรวมข้อมูลลูกค้าในเขตที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มทางการตลาด
 • ศึกษาข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนส่งต่องานให้กับผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาต่อไป
 • จัดอบรมพนักงานขาย ในกรณีที่มีข้อมูลทางการตลาดใหม่ๆ
 • ติดต่อประสานงานวิทยากร และ KOL เพื่ออัปเดตความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • จัดทำสื่อทางการตลาด โบรชัวร์, ของที่ระลึก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ทั้งกับโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆ
 • ประสานงานเพื่อออกบูธแสดงสินค้ากับองค์กรแพทย์/ หน่วยวิจัย/ มหาวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรี -ปริญญาโท สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขาชีวเคมีคลินิกและอณูการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 28-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายเกี่ยวกับธุรกิจด้านการแพทย์ 3-5 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านติดต่อกับอาจารย์หมอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับขี่
สมัครงานออนไลน์

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำยอดขายตามที่บริษัทกำหนดให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ทำการขายสินค้าและบริการโดยใช้ความรู้ทางเทคนิคการแพทย์/ วิทยาศาสตร์ และศิลปะการพูด
 • ทำเอกสารเพื่อเปิดบิล ส่งของ ยืมของ ใบเสนอราคาและติดต่อประสานงานเพื่อให้ฝ่ายอื่นดำเนินการต่อ
 • เยี่ยมลูกค้ารายเก่าและหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม
 • ทำงานร่วมกันระหว่างตำแหน่งงาน ดังนี้ ผลิตภัณฑ์, ธุรการ-ลูกค้าสัมพันธ์, คลังสินค้าและจัดส่ง ฝ่ายวิศวกรบริการและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
 • ช่วยตรวจเช็คจำนวนสินค้าของลูกค้าเพื่อให้พอใช้กับปริมาณการใช้ของลูกค้า
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนส่งต่องานให้กับผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาต่อไป
 • ติดต่อประสานงานกับธุรการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อทำเบิก ยืมเครื่องมือ
 • ประสานงานเพื่อออกบูธแสดงสินค้ากับองค์กรแพทย์/ หน่วยวิจัย/ มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายเกี่ยวกับธุรกิจด้านการแพทย์
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับขี่
สมัครงานออนไลน์

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าและบริการทางการแพทย์
 • ประสบการณ์ด้านการขายและตลาดในอุตสาหกรรมทางการแพทย์
 • จบด้านเทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

Job description

 • ดำเนินการทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของทีมงานและองค์กรที่ตั้งไว้
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ และสามารถปิดยอดขายได้
 • พัฒนาศักยภาพด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

Recommended qualifications:

 • ปริญญาตรีทางสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • อายุ 23-30 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนทีมงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • มีทักษะในการสื่อสาร กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าสื่อสาร
 • เข้าใจและมีความสามารถทำงานเป็นทีมภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ปัญหาลูกค้าเพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • ถ้ามีผลงานประจักษ์ด้านงานขาย และบริการลูกค้าจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
สมัครงานออนไลน์

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • พัฒนาธุรกิจสินค้าและบริการของศูนย์แลป
 • ประสบการณ์ด้านการขายและตลาดทางการแพทย์
 • จบด้านเทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์

Job description:

 • พัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจสุขภาพสตรีและบริการการตรวจทางห้องแลป
 • จัดทำแผนธุรกิจ แผนปฏิบัติงานจนถึงการนำไปปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายยอดขายของทีมงานและองค์กรที่ตั้งไว้

Recommended qualifications:

 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านเทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดศูนย์แลปและโปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาล
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนทีมงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • มีทักษะในการสื่อสาร กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าสื่อสาร
 • เข้าใจและมีความสามารถทำงานเป็นทีมภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ปัญหาลูกค้าเพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • ถ้ามีผลงานประจักษ์ด้านงานขาย และบริการลูกค้าจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์
รายละเอียดงาน
 • ดูแลควบคุมการทำงานของเครื่องบริจาคเกล็ดเลือด
 • ดูแลผู้บริจาคเกล็ดเลือดขณะทำการใช้งานเครื่อง
คุณสมบัติ
 • หญิงหรือชายอายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (ยินดีรับน้องจบใหม่)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธนาคารเลือด หรือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 • สามารถเจาะเลือดได้
 • หากมีที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์