เราคือ บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของลูกค้านี้ ("คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว") จะเรียกแทนตนเองด้วยว่า "เรา" หรือ "บริษัท" เรายืนยันว่าเราจะรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ และเพื่อให้ท่านทราบว่า เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าด้วยรูปแบบออนไลน์ (online) หรือออฟไลน์ (offline) เว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หน้าเพจหรือบัญชีผู้ใช้งานในโซเชียลเน็ตเวิร์ก การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ และช่องทางการตลาดต่าง ๆ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ การวิจัย หรือช่องทางอื่นใด รวมถึงการติดต่อสื่อสารใด ๆ กับเรา ซึ่งเรามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทำโดย ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนขายปลีก ผู้จัดจำหน่าย รวมถึงบุคคล และ/หรือห้างร้านต่างๆ ที่เป็นเจ้าของธุรกิจและเป็น ผู้ควบคุมข้อมูล ที่เป็นอิสระจากเรา ดังนั้น ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนขายปลีก ผู้จัดจำหน่าย รวมถึงบุคคล และ/หรือห้างร้านต่างๆ ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ แต่ละรายต้องรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หากท่านต้องการทราบถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนขายปลีก ผู้จัดจำหน่าย รวมถึงบุคคล และ/หรือห้างร้านต่างๆ ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ แต่ละรายของเรา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนขายปลีก ผู้จัดจำหน่าย รวมถึงบุคคล และ/หรือห้างร้านต่างๆ ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ แต่ละรายที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจ เก็บรวบรวม หรือได้มาซึ่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่าน หรือโดยอ้อมผ่านทางแหล่งที่มาอื่น ๆ ซึ่งการเก็บข้อมูล หรือได้มาซึ่งข้อมูลจากบริษัทอื่น ๆ บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจของเรา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ ตัวแทนในการทำวิจัย ผู้ให้บริการทางการวิเคราะห์ ตัวแทนในการทำการสำรวจความเห็น ตัวแทนในการทำการตลาด สื่อโฆษณา และตัวแทนในการติดต่อสื่อสาร ผู้ให้บริการรับชำระและชำระเงิน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ และผู้วิเคราะห์ข้อมูล) ประเภทของข้อมูลที่แน่นอนที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับบริบทในการโต้ตอบของท่านกับเราและการบริการหรือธุรกรรมที่ท่านประสงค์จากเรา

 • ข้อมูลส่วนบุคคล (personal details) เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ วันเกิด อาชีพ สถานที่ทำงาน ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ ข้อมูลหนังสือเดินทาง ลายมือชื่อดิจิทัล ภาพถ่าย / วีดีโอผ่านทางกล้องวงจรปิด และการบันทึกเสียง
 • ข้อมูลการติดต่อ (contact details) เช่น ที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ ที่อยู่บ้าน / ที่อยู่ที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่เพื่อการเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการติดต่อเพื่อโทรกลับหรือตอบ / ตอบรับตามคำขอหรือคำถามของลูกค้า ข้อมูลการติดต่อทางสังคมออนไลน์ (social media) รวมถึงข้อมูลของบุคคลเพื่อการติดต่อท่าน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการติดต่อสำหรับการตอบรับในรูปแบบอื่น ๆ (เช่น การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรกับท่าน)
 • ข้อมูลคำสั่งซื้อ (order details) เช่น ภาษาที่ต้องการ ประวัติการสั่งซื้อ หมายเลขการชำระเงิน หมายเลขประจำตัวคำสั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ หมายเลขประจำตัวการติดตาม หมายเลขประจำตัวลูกค้า หมายเลขประจำตัวผู้ใช้ หมายเลขการติดตาม วันที่สั่งซื้อ วันที่จัดส่งสินค้า แหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ สถานะคำสั่งซื้อ ประเภทที่อยู่ จุดสังเกต คำสั่งพิเศษ ข้อมูลการรับสินค้า (เช่น วันที่ และเวลาที่มีการซื้อ)
 • ข้อมูลการจัดส่งสินค้า (delivery details) เช่น ประวัติลูกค้า (เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส วันเกิด) ข้อมูล การจัดส่งสินค้า ตำแหน่งที่ตั้งและทิศทางไปยังที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ รหัสประจำตัวการชำระเงินของผู้ใช้บริการ ประวัติคำสั่งซื้อ
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (account details) เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน วันที่สร้างบัญชี ชื่อของผู้สร้างบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลประวัติส่วนตัว
 • ข้อมูลทางการเงิน (financial details) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร บัตรเดบิต / บัตรเครดิต หรือข้อมูลทางธนาคารที่เกี่ยวข้อง ประเภทบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตร วันหมดอายุ ประเภทและรูปแบบการชำระเงิน และข้อมูลและรายละเอียดการชำระเงิน รวมถึงการคืนเงิน การปฏิเสธการจ่ายเงิน และการตัดเงินเกินจำนวน
 • บัญชีผู้ใช้และข้อมูลสังคมออนไลน์ (social media account and details) เช่น Facebook, Instagram, Tik Tok,YouTube, บัญชีผู้ใช้ LINE, Google, Twitter, เว็บไซต์ต่าง ๆ (เช่น Pantip และบัญชีผู้ใช้อื่น ๆ ของท่านในเว็บไซต์สังคมออนไลน์ (social media) ต่าง ๆ) และข้อมูลใด ๆ ที่ได้มาจากข้อมูลเหล่านี้เพื่อการสังเกตการณ์ลูกค้า เมื่อท่านติดต่อเราเกี่ยวกับการบริการผ่านทางช่องทางสังคมออนไลน์ (social media) ต่าง ๆ เช่น เมื่อท่านคลิก “Like” เราบน Facebook หรือเมื่อท่านติดตามเรา หรือแชร์เนื้อหาของเราจาก Facebook, Twitter, ,Snapehat, LinkedIn, Instagram หรือสังคมออนไลน์ (social media) ต่าง ๆ เราอาจได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่าน ซึ่งท่านได้อนุญาตให้สังคมออนไลน์ (social media) เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลที่สาม ข้อมูลที่เราได้รับจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านในสังคมออนไลน์ (social media) ดังกล่าว
 • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร (marketing and communication details) เช่น การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการตลาดจากเราและการตั้งค่าการสื่อสารของท่าน การให้คะแนนและผลตอบรับของท่าน (rating and feedback)
 • ผลตอบรับของท่าน (feedback) เช่น คำตอบและผลของแบบสอบถามต่าง ๆ คำแนะนำ คำถาม ข้อเรียกร้อง การร้องเรียน ความเห็น ผลตอบรับ ประสบการณ์ที่ได้รับ คำขอ ข้อเสนอแนะ และวันเวลาที่มีการให้ข้อมูลดังกล่าว
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (sensitive personal data) เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ การจดจำใบหน้า) ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลพันธุกรรม ใบรับรองแพทย์ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการระบุหรือให้หลักฐานในการร้องเรียน หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อท่านในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เช่น พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและคุกกี้ (โปรดดูนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้) ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ ภาษาที่ใช้ ไอพีแอดเดรส หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม และลิงก์ที่กดเข้า พฤติกรรมการใช้จ่าย และข้อมูลที่ใช้ตลอดการใช้สินค้าและบริการของเรา และ/หรือ ดิจิทัล ฟุตฟอล (Footfall) / ฟุตพรินท์ (Footprint) หากมีการรวมข้อมูลใด ๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากมีการใช้ข้อมูลอื่นใดในการสร้างประวัติส่วนตัวของบุคคล เราจะปฏิบัติกับข้อมูลอื่นและข้อมูลรวมนั้นเช่นเดียวกันกับข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน หรือเมื่อมีกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น

ในบางกรณี เราอาจใช้บริการการชำระเงินของบุคคลภายนอกเพื่อประมวลผลในบริการบางส่วนของเรา ในกรณีเช่นนี้บุคคลภายนอกอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นว่านั้นจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก และมิใช่ตามคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ เราไม่มีอำนาจในการควบคุม และรับผิดชอบต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลภายนอกนั้น การให้บริการของเราอาจรวมถึงการเข้าไฮเปอร์ลิงก์ไปยังการบริการ หรือการที่มีการรวมไฮเปอร์ลิงก์ไปยังการบริการ หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (เช่น เว็บไซต์ ตำแหน่งที่ตั้ง แอปพลิเคชัน หรือบริการ) ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกซึ่งอาจใช้คุกกี้ของตนเอง Web Beacon หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยอิสระและอาจมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด โดยทั่วไปแล้ว เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตของความยินยอมที่ท่านให้ไว้ โดยเป็นไปตามคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าฉบับนี้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เราสามารถประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หรืออาจมากกว่าหนึ่งฐานได้แก่

 1. ฐานสัญญา เพื่อให้การบริการแก่ท่านหรือทำธุรกรรมกับท่าน
 2. ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเราตามกฎหมาย
 3. ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ว่าด้วยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก
 4. ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ / หรือ
 5. ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีอำนาจหรือหน้าที่

เราอาจเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการแก่ท่าน เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญากับเรา เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้น เพื่อให้ธุรกรรมและการบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินเป็นไปโดยสมบูรณ์ เช่น การตรวจสอบ การพิสูจน์ตัวตน และการยกเลิกธุรกรรม หรือการทำให้เป็นโมฆะ เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อ การจัดส่งและยืนยัน และการเก็บรวบรวมและคืนเงินของท่าน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดส่งสินค้า การให้บริการสนับสนุนหลังการขาย เช่น การจัดการคำร้องเรียน คำขอ ผลตอบรับ และติดตามการติดต่อที่ลูกค้าได้ริเริ่มไว้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ เราเล็งเห็นว่าการบริการลูกค้าที่ดีเป็นส่วนที่จำเป็นของประสบการณ์ของลูกค้า
 • การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ โครงการเพื่อความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ (Loyalty Program) การจับรางวัล และข้อเสนอ/การส่งเสริมการขายอื่นๆ เพื่อให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ โครงการเพื่อความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ การจับรางวัล และข้อเสนอ / การส่งเสริมการขายอื่น ๆ การจัดงานเฉพาะกิจไม่ว่าโดยบริษัทเองหรือร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ และการบริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และบอกให้ท่านทราบถึงข้อมูลการตลาด การสื่อสาร การขาย คำชี้แจง ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่น ๆ รวมถึง บริการโฆษณาและรางวัลจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงการประมวลผลและการบริหารการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของท่าน การลงทะเบียนการจัดงานเฉพาะกิจ เพื่อประมวลผลคะแนนที่ได้รับและการแลกคะแนน / Loyalty Reward เพื่อตรวจสอบประวัติการใช้งานทั้งหมดของท่าน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้และออกคูปอง บัตรกำนัล และใบเรียกเก็บเงิน การสื่อสารทางการตลาดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ผ่านตัวแทน
 • การแนะนำและปรับเปลี่ยนเฉพาะ เราเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าของท่าน เช่น เมื่อท่านตัดสินใจที่จะเข้าร่วมติดตามการสื่อสารทางการตลาด และประเภทของสินค้าใดที่ท่านแสดงความสนใจ เพื่อประโยชน์ของเราในการเพิ่มเติมโฆษณาหรือการแนะนำสินค้าและบริการที่ตรงกับท่านที่สุดซึ่งท่านอาจมีความสนใจและปรับเปลี่ยนเฉพาะ (Personalize) ประสบการณ์ของท่านให้ตรงกับความสนใจส่วนบุคคล เราอาจใช้บริการโซเชียลมีเดียในการแสดงโฆษณาและข้อเสนอพิเศษให้แก่ท่านผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งในบางกรณี เราจะกำหนดเป้าหมายตามความสนใจและการใช้ออนไลน์เบราว์เซอร์ของท่าน (รวมถึงเว็บไซต์ของเรา)
 • การลงทะเบียนและยืนยันตัวตน เพื่อสมัครสมาชิก พิสูจน์ตัวตน ระบุตัวตน และรับรองตัวตนท่านหรือการยืนยันตัวตนของท่าน
 • เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับท่าน เพื่อสื่อสารกับท่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการจากเรา และพันธมิตร ทางธุรกิจของเรา เพื่อจัดการบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคำถาม
 • คำขอ ผลตอบรับ การร้องเรียน การให้ความสะดวกสบาย ข้อเรียกร้อง ข้อโต้แย้ง หรือการชดเชย รวมถึงการสังเกตการณ์ขั้นตอนของประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของท่านในฐานะสมาชิกของเรา เพื่อช่วยเหลือท่านในการใช้บริการของเรา
 • การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวัดระดับการใช้สินค้าและบริการของท่าน ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิจัยทางการตลาด การทำแบบสอบถาม การทำการประเมินผล เพื่อให้ได้รู้จักท่านมากขึ้น ปรับปรุงการดำเนินการทางธุรกิจภายในบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา การปรับการบริการและเนื้อหาของเราตามการตั้งค่าที่ระบุไว้ของลูกค้า การตัดสินประสิทธิภาพของแคมเปญการส่งเสริมการขายของเรา การระบุและแก้ไขปัญหาของสินค้าและบริการปัจจุบัน และพัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพ
 • การทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ และแพลตฟอร์มของเรา เพื่อบริหาร ดำเนินการ ติดตาม สังเกตการณ์และจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มเพื่อดำเนินการให้ความมั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นทำงานอย่างที่ควรจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่อดำเนินการให้ประสบการณ์ของท่านบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเป็นไปอย่างราบรื่น ปรับปรุงการจัดวางและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและเข้าถึงระบบที่ใช้งานได้ของเราตลอดจนให้เราสามารถให้ความช่วยเหลือเชิงเทคนิคแก่ท่านได้
 • การจัดการทาง IT เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจของเรา รวมถึงการดำเนินการทาง IT การจัดการระบบ การสื่อสาร การดำเนินการความปลอดภัยทาง IT และการตรวจสอบความปลอดภัยทาง IT ของเรา การจัดการธุรกิจภายในสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดและหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย และคำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งของหน่วยงานรัฐนอกประเทศไทย และ / หรือ การให้ความร่วมมือต่อศาล ผู้บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อเรามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะกระทำการเช่นว่านั้น และเมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการ หรือคำสั่งรัฐบาล
 • การคุ้มครองผลประโยชน์ของเรา เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและความโปร่งใสของธุรกิจเรา เพื่อใช้สิทธิและคุ้มครองผลประโยชน์ต่าง ๆ ของเราเมื่อมีความจำเป็นและสามารถกระทำได้ตามกฎหมาย เช่น ตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อเรียกร้องต่าง ๆ รวมถึงข้อเรียกร้องการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียในสินทรัพย์และทรัพย์สินของเรา เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายการการอนุมัติ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและบันทึกภายใน การบริหารสินทรัพย์ ระบบ และการควบคุมทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อติดตามเหตุการณ์ เพื่อคุ้มครองจากความผิดทางอาญาและรายงานความผิดทางอาญา และคุ้มครองความปลอดภัยและความโปร่งใสของธุรกิจของเรา เพื่อเป็นการอ้างอิงและเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องหรือการดำเนินคดี และ
 • ธุรกรรมของบริษัท ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างบริษัท หรือเหตุการณ์ที่เหมือนกันนั้น เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น

เมื่อเรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลได้เมื่อเราร้องขอ โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ด้านบนได้

เมื่อจำเป็นต้องได้รับความยินยอมสำหรับกิจกรรมใดเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะขอและรับความยินยอมของท่านแยกต่างหากเพื่อดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ

โดยหลักแล้ว เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในข้างต้น อย่างไรก็ตาม ตารางด้านล่างนี้จะแสดงรายละเอียดว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และอาจใช้ฐานทางกฎหมายใดในการประมวลผล เราขอเน้นย้ำว่าตารางด้านล่างนี้เป็นไม่ใช่รายละเอียดการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราอาจดำเนินการและเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เราอาจมีวัตถุประสงค์ และ/หรือ ฐานทางกฎหมายอื่น สําหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ได้ระบุอยู่ในตารางด้านล่างนี้ ซึ่งเราจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจจะใช้ข้อมูลอย่างไร

ฐานทางกฎหมายสําหรับการประมวลผล

ก) ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด และรูปโปรไฟล์ของท่าน

เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อตั้งค่าและตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีของคุณในการใช้บริการ

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นในการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และเป็นขั้นตอนก่อนที่จะเข้าทําสัญญากับท่าน

เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อสื่อสารกับท่าน รวมถึงการการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน

เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาด โดยเป็นไปตามความต้องการของท่าน

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่ท่านให้ความยินยอมแก่เราในการทําเช่นนั้นเท่านั้น

เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดการเกี่ยวกับข้อซักถามและข้อร้องเรียนที่ทําโดย หรือที่เกี่ยวกับท่านเนื่องจากการบริการ

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการบริหารจัดการการบริการ และเพื่อสื่อสารกับท่านอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบคําถามหรือข้อร้องเรียนของท่าน

เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้งาน

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายในการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้งาน

ข) ข้อมูลการชําระเงินและการทำธุรกรรม รวมถึงข้อมูลการชําระเงิน (เช่น รายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือรายละเอียดบัญชีธนาคารของท่าน) และเวลา วันที่ และมูลค่าของธุรกรรม

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมและให้บริการแก่ท่าน

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อการดูแลลูกค้า

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการยกเลิกและการป้องกันการฉ้อโกง

ค) สถานที่และวันที่

เราใช้เทคโนโลยี GPS เพื่อระบุตำแหน่งปัจจุบันของท่าน เพื่อให้เรานำเสนอเนื้อหาของข้อมูลที่กี่ยวข้องกับท่าน และเพื่อแสดงว่าท่านสร้างข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ใด

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อบริหารจัดการการให้บริการ

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่ท่านให้ความยินยอมแก่เราในการทําเช่นนั้นเท่านั้น

ง) ความคิดเห็น การสนทนา และความคิดเห็น

เมื่อท่านติดต่อเราโดยตรง (เช่น ทางอีเมล โทรศัพท์ จดหมาย หรือโดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือเข้าร่วมในการสนทนาออนไลน์ เราอาจบันทึกคำติชมและความคิดเห็นของท่าน

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการตอบคําถามหรือคำติชมของท่าน เพื่อประเมินและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อแจ้งข้อมูลทางการตลาดและการโฆษณาของเรา

จ) ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ หากท่านได้ติดต่อเราผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ ข้อมูลโปรไฟล์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านอนุญาตให้เครือข่ายสังคมออนไลน์แบ่งปันกับบุคคลที่สาม ข้อมูลที่เราได้รับจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตัวท่าน และอนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการ

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน

เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งวิธีการแสดงผลข้อมูลให้กับท่าน (เช่น ภาษาที่แสดงผลให้ท่าน)

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการปรับเปลี่ยนการบริการเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับผู้ใช้ของเรามากขึ้น

ฉ) ข้อมูลการใช้งาน เช่น เวลาที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการที่ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์ว่าการบริการเป็นอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการเพื่อปรับปรุงบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราจัดการกับข้อผิดพลาดใด ๆ ในผลิตภัณฑ์และบริการของเราและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ รูปแบบการทำงานใหม่ๆ หรือปรับปรุงการบริการ

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการพัฒนาและปรับปรุงบริการ

ช) ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่กําหนดไว้ข้างต้น ที่แถว ก) - ฉ)

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เรารวบรวมเพื่อดําเนินการ รักษาและให้บริการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงบริการและธุรกิจและเพื่อช่วยให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการดูแลและปรับปรุงบริการ

ซ) ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการ ตัวอย่างเช่น ความถี่ในการเข้าใช้บริการ เวลาที่ท่านใช้บริการ และระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะใช้บริการจากอุปกรณ์หลายเครื่อง และการดําเนินการอื่น ๆ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับบริการ

เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้และเชื่อมต่อกับบริการเพื่อนําเสนอบริการให้แก่ท่านบนอุปกรณ์ของท่าน

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการปรับปรุงบริการให้เหมาะสมกับผู้ใช้โดยเฉพาะ

เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อกําหนดผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการสื่อสารทางการตลาดแบบตรง

เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงบริการและธุรกิจ แก้ไขปัญหาและแจ้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการและเพื่อปรับปรุงบริการโดยทั่วไป

ฌ) บันทึกไฟล์และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ท่านใช้เชื่อมต่อกับบริการ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์ หมายเลขเฉพาะที่ใช้ระบุตัวอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการเบราว์เซอร์ และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับบริการผ่านอุปกรณ์เครือข่ายมือถือ IP address ของท่าน และหมายเลขโทรศัพท์ของอุปกรณ์ของท่าน (ถ้ามี)

เราอาจใช้ข้อมูลนี้เกี่ยวกับวิธีการที่ท่านใช้และเชื่อมต่อกับบริการเพื่อนําเสนอบริการแก่ท่านบนอุปกรณ์ของท่าน

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการเพื่อปรับแต่งบริการเพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้

เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการสื่อสารทางการตลาดแบบตรง

เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตาม ปรับปรุงการบริการและธุรกิจ ป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกง แก้ไขปัญหาและเพื่อแจ้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการและเพื่อปรับปรุงบริการโดยทั่วไป

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูล

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่นตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในส่วนก่อนหน้า เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจของเรา และบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการที่เราเป็นผู้ว่าจ้าง (เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย และจัดส่งสินค้า ผู้จัดการด้านแคมเปญและการจัดกิจกรรม ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการจัดเก็บข้อมูลบนเซอร์เวอร์ที่เชื่อมต่อออนไลน์)

ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลภายนอกอื่นใดหากเราเชื่อว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ หรือต้องคุ้มครองสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลที่สาม หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความมั่นคง หรือความปลอดภัย

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย เช่น เมื่อเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบคลาวด์แพลตฟอร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยเพื่อการสนับสนุนด้านระบบ IT ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางรายอาจอยู่ในประเทศอื่นซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไม่ได้กำหนดให้เป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

เมื่อมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่ด้อยกว่าประเทศไทย เราจะดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าจะมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปในระดับที่เพียงพอ หรือ ให้การโอนนั้นเป็นการโอนที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ เช่น เราอาจดำเนินการให้ได้คำรับประกันตามสัญญาจากบุคคลภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการคุ้มครองด้วยมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับที่จำเป็นต้องมีในประเทศไทย

หากท่านต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าเรามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีการโอนข้อมูลดังกล่าวออกนอกประเทศไทยอย่างไร กรุณาติดต่อเราตามที่อยู่ในส่วน "ข้อมูลการติดต่อของเรา" ด้านล่างนี้

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเรา ตามกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ เราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่นานขึ้นหากมีความจำเป็น และ/หรือ อนุญาตให้กระทำได้ตามกฎหมาย

สิทธิตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายของท่าน ท่านสามารถขอใช้สิทธิตามกฎหมายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกระบวนการจัดการสิทธิของเรา สิทธิดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

 • การขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเปิดเผยของการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาโดยปราศจากความยินยอมของท่าน
 • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน
 • การให้ลบ ทำลาย หรือ เปลี่ยนให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • การขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้มีการจัดรูปแบบอย่างเป็นระบบ ใช้งานกันโดยทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องมือ และส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังองค์กรอื่น
 • การคัดค้าน หรือจำกัดเราจากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • การถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มาจากการให้ความยินยอมของท่าน ณ เวลาใดก็ได้

ท่านสามารถต้องติดต่อเราผ่านทางที่อยู่ในส่วน "ข้อมูลการติดต่อของเรา" ด้านล่างนี้เพื่อใช้สิทธิเหล่านี้ คำขอในการใช้สิทธิเหล่านี้ของท่านอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณีที่เราอาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุผลและกฎหมายบางประการ เช่น เหตุอันเนื่องมาจากหน้าที่ตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาลทั้งนี้เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลของเรา หากเราจำเป็นต้องปฏิเสธคำขอของท่าน

หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสามารถกระทำได้ อย่างไร ก็ตามเรายินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีโอกาสได้จัดการกับความกังวลของท่านก่อนการติดต่อใด ๆ กับหน่วยงานที่มีอำนาจนั้น ดังนั้นเราจะยินดีอย่างยิ่งหากท่านกรุณาติดต่อเราก่อนเป็นอันดับแรก

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถที่ผู้มีอำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของพวกเขาให้ความยินยอมไว้เท่านั้น เราไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ (เช่น ลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี) คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของพวกเขา ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าวในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราไม่มีเจตนาดังกล่าว เมื่อเราได้ทราบถึงการกระทำดังกล่าวเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถออกในเวลาที่เหมาะสมหรือจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเฉพาะที่เราสามารถใช้ฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

การที่ท่านใช้บริการของเรา ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านมีความสามารถตามที่กฎหมายกำหนดสําหรับการใช้บริการของเรา หากท่านเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านกําลังใช้บริการโดยได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ว เราอาจกําหนดข้อจํากัดในการใช้บริการบางอย่างในกรณีที่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านมีอายุครบตามที่กําหนด

หากท่านเชื่อว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากมีอำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล โปรดแจ้งให้เราทราบผ่าน แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมทางกฎหมายโดยไม่ได้มีเจตนา เราจะระงับการใช้งานบัญชีที่เกี่ยวข้องและจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และ/หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากบันทึกของเราทันที

เราอาจแก้ไขหรือปรับปรุงคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสม เมื่อแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรามีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ฯลฯ การแก้ไขหรือปรับปรุงคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นปัจจุบันจะมีผลเมื่อเราได้เผยแพร่ลงบน https://www.winmed.com/th/privacy-policy

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เรายินดีที่จะช่วยเหลือหากท่านต้องการขอข้อมูล เสนอแนะ หรือร้องเรียนใด ๆ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

 • บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  การใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดคลิก แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • คำถามทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลโปรดคลิก ติดต่อเรา เลือกหัวข้อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล