การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทเห็นความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินกิจการของบริษัทให้สามารถเติบโต รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว

เอกสารกำกับดูแลกิจการ

ช่องทางการร้องเรียน

มาร่วมกันต่อต้านการทุจริต คุณสามารถช่วยกันหยุดพฤติกรรมนี้ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม