นายนันทิยะ ดารกานนท์

 • กรรมการ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัญชาติ
ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
31 มกราคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ 0.00002
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
 • Master’s Degree of Business Administration - Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University
 • Bachelor’s Degree of Science, Major Applied Physics, Faculty of the College of Letters and Science - University of California, Davis, USA
ประวัติการฝึกอบรม
 • Director Certification Program (DCP) Class 212/2015 - สมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP) Class 2/2003 - สมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย
 • Young Presidents’ Organization Executive Program - Stanford (YPO) Stanford University, Graduate School of Business
 • TLCA Executive Development Program (EDP): EDP 6 with special award for “The Best Networking” - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน” รุ่นที่ 9 (ปรม. 9) - สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 9 (ปศส. 9) - สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 40 (RE-CU) - สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดังสูง รุ่นที่ 3 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 6 - มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท - บจ. อะนิวเดย์
2547 – ปัจจุบัน
 • กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล
2546 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท, ธุรกิจพลังงานเเละขนส่งภายใต้กลุ่มบริษัท วินเนอร์ยี่ อาทิ เช่น บจ.วินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น, บจ.วินเนอร์ยี่ (ไทยเเลนด์) เป็นต้น
2541 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ - บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก
2539 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ - บมจ. สหยูเนี่ยน
2537 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท - บจ. วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
2536 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ - บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์