Working with us

We look for hard-working, smart, honest, full of ambition people to join our team. If you see yourself working in a productive and dedicated company, join with Winnergy.

 • Tel : 02-725-0888 Ext. 134
 • Email : hr@winnergy.co.th

Submit your application to the address below

Address No. 634/4 Soi Ramkhamhaeng 39 (Theplila 1) Pracha Uthit Road, Wang Thong Lang Sub-District, Wang Thong Lang District, Bangkok, Thailand 10310
Online Application Form

Available Positions

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของ HRDM

 • พบปะ พูดคุย และประสานงาน กับผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กร เพื่อรับทราบและรับรู้ข้อมูล และความต้องการ เกี่ยวกับปัญหา และความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นในองค์กร
 • ให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติการได้จริง ในเรื่องของการบริหารคน และปรับโครงสร้างการบริหารคนขององค์กร รวมถึงการวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ขององค์กร
 • เอาความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีอยู่ออกมาให้ได้ รวมทั้งวางแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาทางด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถของคนในองค์กร เพื่อช่วยผลักดันให้ธุรกิจดำเนินการได้ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ในแต่ละช่วงเวลาได้
 • สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลต่างๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้นำ ผู้จัดการ พนักงาน ฯลฯ ให้ประสานทำงานกันอย่างราบรื่น
 • เป็นจุดศูนย์กลางของการบริหารจัดการคนในองค์กร เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พยากรณ์แนวโน้มในการบริหารคน ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัด ปัญหาในการบริหารคนในองค์กร และวางแนวทาง ระบบงานใหม่ๆ ในการบริหารคนเพื่อทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้
 • ตั้งคำถาม และประเด็นของความท้าทายใหม่ๆ ในการบริหารคนให้กับผู้บริหาร และผู้นำขององค์กร เพื่อให้มองเห็นฐานรากของการบริหารคนในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งวางแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารในเรื่องมุมมองของการบริหารคนในองค์กร
 • สามารถวางกลยุทธ์และแผนงานในด้านต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสร้างกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คนทุกระดับ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศีกษาปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Human Resourcesไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

 • สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความชำนาญในด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี และไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
 • ความสามารถเด่นในการนำเสนอหรือโน้มน้าวบุคคลได้ดี และเป็นผู้นำของทีม
 • มนุษย์สัมพันธ์รวมถึงความสามารถในการสร้างสัมพันธไมตรีกับผู้อื่นที่ดีมาก
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบประเมินผลการทำงานของตำแหน่งต่างๆในองค์กร
 • มีประสบการณ์ในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เข้มแข็ง
Apply Now

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาธุรกิจด้าน IT รวมถึงธุรกิจ LIMS และ ERP โดยการเสริมสร้าง pipeline ของคู่ค้าหรือลูกค้าใหม่ เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายการเติบโตของบริษัท
 • เป็นผู้นำของทีมขายและการตลาด เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายการขายของบริษัท
 • วางแผนการขายการตลาดและการจัดสรรบุคลากรในทีม เพื่อสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • จัดทำเครื่องมือชี้วัดผลการดำเนินงานรายเดือน เช่น จำนวนยอดขาย กำไร จำนวนลูกค้า ความพึงพอใจลูกค้าเพื่อวิเคราะห์งาน
 • แก้ไขปัญหา, ตัดสินใจ, วิเคราะห์ปัญหา ให้การสนับสนุนและพัฒนาทีม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
 • สรุปรายงานรายสัปดาห์และรายเดือน เช่น Sales Pipeline, รายงานข้อมูลของลูกค้า รายงานการประชุมของลูกค้า
 • ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้
 • พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามรถได้ตามมาตรฐานที่ บริษัทฯกำหนด
 • พัฒนาทีม ให้มีความสามารถ และปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ร่วมกับฝ่าย Business Development ฝ่ายขายและการตลาดของธุรกิจการแพทย์ ในการคัดสรรสินค้า IT ใหม่ๆ เพื่อขยายและพัฒนาธุรกิจให้สำเร็จผล
 • ประเมินความต้องการของสินค้า IT ใหม่ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลที่ทำการศึกษามา ให้ใกล้เคียงสถานการณ์ความเป็นจริงที่สุด
 • เข้าใจ trend ของธุรกิจและ technology ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและแนะนำ solutions ที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศีกษาปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารงานขายและในการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับ IT และ software ไม่น้อยกว่า 8 ปี - ทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 5 ปี และด้านบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
 • ปริญญาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวมถึงความสามารถในการสร้างสัมพันธไมตรีกับผู้อื่น
 • ความสามารถในการเจรจาธุรกิจและหาคำตอบที่ดีที่สุดเพื่องานที่รับผิดชอบสามารถประสบความสำเร็จ
 • ความสามารถโดดเด่นในการเป็นผู้นำของทีม
 • ความสามารถในการผลักดันยอดขายให้บรรลุหรือสูงกว่าเป้าที่กำหนดและเพิ่มรายได้ปีต่อปี (ในขณะที่ทำงานด้านการขาย)
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับบริษัทข้ามชาติ
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
Apply Now

The role and responsible:

 • Carry out financial, operational, and compliance audit duties such as: evaluating internal controls, applying professional audit techniques, preparing audit work papers, developing solutions, and documenting findings
 • Provide assistance to senior auditors as assigned by the director in effectively performing daily operations
 • Under the supervision of the director, provide relevant information under review such as findings and recommendations to organization’s management.
 • Help in coordinating assignments with the assistant manager and manager
 • Execute other duties that the supervisor or/and management may assign.

Property:

 • Male / Female, Thai nationality
 • 23-35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Account, Finance, Business Administration.
 • At least 1-3 years in Internal Audit
 • Good command of English in both speaking and writing.
 • Possession of a professional audit certification (CIA/CPIA/CISA) will be specially considered.
Apply Now

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องมือแพทย์ เครื่องดักยุง ที่ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้ทันกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้าและต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ประสานงานกับต่างประเทศเพื่อเอกสารขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องครบถ้วน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศีกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขึ้นทะเบียน ต่ออายุใบอนุญาต 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สาขาเทคนิคการแพทย์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนสินค้ากับหน่วยงานราชการ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานที่ดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวมถึงความสามารถในการสร้างสัมพันธไมตรีกับผู้อื่น
Apply Now
Responsibility
 • Perform financial forecasting, reporting, and operational metrics tracking
 • Analyze financial data and create financial models for decision support
 • Report on financial performance and prepare for regular leadership reviews
 • Analyze past results, perform variance analysis, identify trends, and make recommendations for improvements
 • Work closely with the accounting team to ensure accurate financial reporting
 • Evaluate financial performance by comparing and analyzing actual results with plans and forecasts
 • Guide the cost analysis process by establishing and enforcing policies and procedures
 • Provide analysis of trends and forecasts and recommend actions for optimization
 • Recommend actions by analyzing and interpreting data and making comparative analyses; study proposed changes in methods and materials
 • Identify and drive process improvements, including the creation of standard and ad-hoc reports, tools, and Excel dashboards
 • Increase productivity by developing automated reporting/forecasting tools
 • Perform market research, data mining, business intelligence, and valuation comps
 • Maintain a strong financial analysis foundation creating forecasts and models
 • Proficiency with Microsoft Excel is mentioned in virtually any financial analyst job description; familiarity with data query/data management tools is extremely helpful (Access, SQL, Business Objects)
Property
 • 3-5+ years of business finance or other relevant experience
 • MBAs are preferred
 • High proficiency in financial modeling techniques
 • Strong analytical and data gathering skills
 • Finance, Accounting, Economics, or Statistics are preferred major fields
 • Proven work experience in a quantitatively-heavy role
 • FMVA (Financial Modeling & Valuation Analyst) or similar designations preferred
 • Strong quantitative and analytical competency
 • Self-starter with excellent interpersonal communication and problem-solving skills
 • Ability to streamline functions and passion to learn and grow
 • Comfort dealing with ambiguity and the ability to work independently
 • Experience working with, and presenting to, senior executives
 • Excellent communication and presentation skills; be comfortable interacting with executive-level management
 • Strong financial modeling experience
 • Grow financial performance through analysis of financial results, forecasts, variances, and trends
 • Develop financial models to support valuation, planning, and forecasting
 • Aid in the capital budgeting and expenditure planning processes
 • Reconcile existing transactions through cross-referencing of incoming and outgoing data
 • Conduct comparable analysis and market research to support internal financial analysis
 • Maintain up-to-date technical knowledge of financial instruments, market conditions, and trends
 • Advanced knowledge of Excel
 • Good business acumen
 • Good in English
Apply Now
Responsibility
 • Make a contract in Thai and English
  • Liaise with government officials and related private or departments related to the business operation of the Group of Companies
 • Coordinate various lawsuits in the Legal Department, follow up and report progress.
 • Draft meeting minutes Legal documents in various forms in both Thai and English
  • Provide a preliminary consultation and various actions in the law and the draft contract of the Group of Companies
 • Various tasks that are assigned
Property
 • Male / Female
 • 27-40 years old
 • Bachelor's or master’s degree degree. Law field or other related fields
 • If there is a license that / Thai Bar Association (Will be an advantage)
 • Have knowledge of various laws Related.
 • Knowledge of the laws related to the stock market.
 • Good computer skills. And can use MS. Office program
 • Good command of spoken and written English.
 • Knowledge and understanding in the job responsible.
 • Be able to make decisions within their own jurisdiction.
Apply Now