Working with us

We look for hard-working, smart, honest, full of ambition people to join our team. If you see yourself working in a productive and dedicated company, join with Winnergy.

 • Tel : 02-725-0888 Ext. 134
 • Email : hr@winnergy.co.th

Submit your application to the address below

Address No. 634/4 Soi Ramkhamhaeng 39 (Theplila 1) Pracha Uthit Road, Wang Thong Lang Sub-District, Wang Thong Lang District, Bangkok, Thailand 10310
Online Application Form

Available Positions

เราร่วมกันช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย

เมื่อคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ WINMED คุณจะเป็นสมาชิกของทีมที่เต็มไปด้วย นักคิด นักประดิษฐ์ ผู้ที่จะกล้าฝันและกล้าลงมือทำ เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของทุกคนในประเทศไทยให้ดีที่สุด

บริษัท วินเนอร์ยี่เมดิคอลจำกัด (มหาชน) หรือ WINMED เป็นบริษัท Health Tech บริษัทแรกของคนไทยที่เข้าจดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์ mai ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาขึ้นเอง หรือสรรหาและคัดเลือกจากทั่วโลก นวรรตกรรมที่ลํ้าสมัยทางการแพทย์ที่สามารถยกระดับการดูแลรักษาสุขภาพและช่วยให้ทุกคนในประเทศไทยมีร่างกายที่แข็งแรง อายุยืนยาว และมีความสุขในทุกๆวัน

พันธกิจสำคัญของ WINMED ด้านการตลาดออนไลน์ คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้

WINMED ต้องการสรรหา Online Marketing ที่มีศักยภาพในการบริหารงานด้านการขายเพื่อจุดประสงค์ทางด้านธุรกิจไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก เพิ่มยอดขาย เพิ่มฐานลูกค้า เก็บข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ

 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของ Online Marketing

 • วางแผนงานขาย บริหารทีม ดำเนินการ และควบคุมกิจกรรมงานขายตามช่อง ทางการขายที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุยอดขายที่กำหนด
 • วิเคราะห์และพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การขาย
 • วางแผนและจัดการงบประมาณงานขายเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบนโยบายบริษัท
 • สามารถวางแผนงานขายและการตลาดได้อย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • สำเร็จการศีกษาปริญญาตรี
 • อายุ 25-35 ปี เพศหญิง
 • มีความชำนาญและประสบการณ์พิเศษทางด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง
 • มีประสบการณ์ขายไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

 • สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภาวะผู้นำ, บุคลิกภาพดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีเป้าหมายชัดเจน มองโลกแง่บวก มีทัศนคติ Can do attitude
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันทางการขายได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี และไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
Apply Now

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาธุรกิจด้าน IT รวมถึงธุรกิจ LIMS และ ERP โดยการเสริมสร้าง pipeline ของคู่ค้าหรือลูกค้าใหม่ เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายการเติบโตของบริษัท
 • เป็นผู้นำของทีมขายและการตลาด เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายการขายของบริษัท
 • วางแผนการขายการตลาดและการจัดสรรบุคลากรในทีม เพื่อสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • จัดทำเครื่องมือชี้วัดผลการดำเนินงานรายเดือน เช่น จำนวนยอดขาย กำไร จำนวนลูกค้า ความพึงพอใจลูกค้าเพื่อวิเคราะห์งาน
 • แก้ไขปัญหา, ตัดสินใจ, วิเคราะห์ปัญหา ให้การสนับสนุนและพัฒนาทีม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
 • สรุปรายงานรายสัปดาห์และรายเดือน เช่น Sales Pipeline, รายงานข้อมูลของลูกค้า รายงานการประชุมของลูกค้า
 • ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้
 • พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามรถได้ตามมาตรฐานที่ บริษัทฯกำหนด
 • พัฒนาทีม ให้มีความสามารถ และปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ร่วมกับฝ่าย Business Development ฝ่ายขายและการตลาดของธุรกิจการแพทย์ ในการคัดสรรสินค้า IT ใหม่ๆ เพื่อขยายและพัฒนาธุรกิจให้สำเร็จผล
 • ประเมินความต้องการของสินค้า IT ใหม่ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลที่ทำการศึกษามา ให้ใกล้เคียงสถานการณ์ความเป็นจริงที่สุด
 • เข้าใจ trend ของธุรกิจและ technology ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและแนะนำ solutions ที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศีกษาปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารงานขายและในการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับ IT และ software ไม่น้อยกว่า 8 ปี - ทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 5 ปี และด้านบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
 • ปริญญาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวมถึงความสามารถในการสร้างสัมพันธไมตรีกับผู้อื่น
 • ความสามารถในการเจรจาธุรกิจและหาคำตอบที่ดีที่สุดเพื่องานที่รับผิดชอบสามารถประสบความสำเร็จ
 • ความสามารถโดดเด่นในการเป็นผู้นำของทีม
 • ความสามารถในการผลักดันยอดขายให้บรรลุหรือสูงกว่าเป้าที่กำหนดและเพิ่มรายได้ปีต่อปี (ในขณะที่ทำงานด้านการขาย)
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับบริษัทข้ามชาติ
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
Apply Now
Responsibility
 • Perform financial forecasting, reporting, and operational metrics tracking
 • Analyze financial data and create financial models for decision support
 • Report on financial performance and prepare for regular leadership reviews
 • Analyze past results, perform variance analysis, identify trends, and make recommendations for improvements
 • Work closely with the accounting team to ensure accurate financial reporting
 • Evaluate financial performance by comparing and analyzing actual results with plans and forecasts
 • Guide the cost analysis process by establishing and enforcing policies and procedures
 • Provide analysis of trends and forecasts and recommend actions for optimization
 • Recommend actions by analyzing and interpreting data and making comparative analyses; study proposed changes in methods and materials
 • Identify and drive process improvements, including the creation of standard and ad-hoc reports, tools, and Excel dashboards
 • Increase productivity by developing automated reporting/forecasting tools
 • Perform market research, data mining, business intelligence, and valuation comps
 • Maintain a strong financial analysis foundation creating forecasts and models
 • Proficiency with Microsoft Excel is mentioned in virtually any financial analyst job description; familiarity with data query/data management tools is extremely helpful (Access, SQL, Business Objects)
Property
 • 3-5+ years of business finance or other relevant experience
 • MBAs are preferred
 • High proficiency in financial modeling techniques
 • Strong analytical and data gathering skills
 • Finance, Accounting, Economics, or Statistics are preferred major fields
 • Proven work experience in a quantitatively-heavy role
 • FMVA (Financial Modeling & Valuation Analyst) or similar designations preferred
 • Strong quantitative and analytical competency
 • Self-starter with excellent interpersonal communication and problem-solving skills
 • Ability to streamline functions and passion to learn and grow
 • Comfort dealing with ambiguity and the ability to work independently
 • Experience working with, and presenting to, senior executives
 • Excellent communication and presentation skills; be comfortable interacting with executive-level management
 • Strong financial modeling experience
 • Grow financial performance through analysis of financial results, forecasts, variances, and trends
 • Develop financial models to support valuation, planning, and forecasting
 • Aid in the capital budgeting and expenditure planning processes
 • Reconcile existing transactions through cross-referencing of incoming and outgoing data
 • Conduct comparable analysis and market research to support internal financial analysis
 • Maintain up-to-date technical knowledge of financial instruments, market conditions, and trends
 • Advanced knowledge of Excel
 • Good business acumen
 • Good in English
Apply Now
Responsibility
 • Make a contract in Thai and English
  • Liaise with government officials and related private or departments related to the business operation of the Group of Companies
 • Coordinate various lawsuits in the Legal Department, follow up and report progress.
 • Draft meeting minutes Legal documents in various forms in both Thai and English
  • Provide a preliminary consultation and various actions in the law and the draft contract of the Group of Companies
 • Various tasks that are assigned
Property
 • Male / Female
 • 27-40 years old
 • Bachelor's or master’s degree degree. Law field or other related fields
 • If there is a license that / Thai Bar Association (Will be an advantage)
 • Have knowledge of various laws Related.
 • Knowledge of the laws related to the stock market.
 • Good computer skills. And can use MS. Office program
 • Good command of spoken and written English.
 • Knowledge and understanding in the job responsible.
 • Be able to make decisions within their own jurisdiction.
Apply Now