2564

11 พฤษภาคม 2564

 • WINMED ทำการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (First Trading Day)

2563

 • WINMED เข้าซื้อเงินลงทุนใน Pro-Lab จาก WHO ทั้งจำนวน โดยภายหลังดำเนินการ WINMED ถือหุ้นใน Pro-Lab เท่ากับร้อยละ 12.55 ของทุนจดทะเบียน Pro-Lab
 • WINMED ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจากบริษัท EarlySense ประเทศอิสราเอล
 • AND ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจาก บริษัท Bertin ประเทศฝรั่งเศส
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น WINMED ครั้งที่ 1 ปี 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
  • อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน
  • อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10 บาท จากจำนวนหุ้น 5,500,000 หุ้น เป็น 0.50 บาท ทำให้มีจำนวนหุ้นสามัญเป็น 110,000,000 หุ้น
  • เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 85.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 55.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 140.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม
  • เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 60.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 140.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 200.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
  • อนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

2562

 • WINMED รับโอนการดำเนินธุรกิจด้านเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์ (กลุ่มธุรกิจการแพทย์) จาก WHO BP BS และ AND รับโอนการดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค จาก WHO และ PAN เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทใหม่
 • WINMED ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจาก บริษัท Wuhan bms Medicaltech ประเทศจีน
 • WINMED ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจาก QT Instruments ประเทศสิงคโปร์

2561

 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท อะนิวเดย์ จำกัด (AND) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค โดย WINMED ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน AND
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจำก บริษัท Dacor ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับแต่งตั้งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายเป็น WINMED ตั้งแต่ปลายปี 2561
 • WINMED ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจาก บริษัท NanoEnTek จากประเทศเกาหลีใต้ และ บริษัท Conroy จากประเทศสวีเดน
  • HOLOGIC Champion of Innovation 2018
  • HOLOGIC Champion of Growth 2018

2558

 • WHO ได้รับรางวัล GRIFOLS Operation Award of Excellence 2015
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจาก บริษัท Temptime ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับแต่งตั้งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายเป็น WINMED ตั้งแต่ปี 2561

2557

 • ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจาก บริษัท Cerus ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับแต่งตั้งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายเป็น WINMED ตั้งแต่ปี 2561
 • เข้าทำสัญญาบริการกับ บริษัท Sofiva Geonomics ประเทศไต้หวัน โดยได้รับแต่งตั้งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายเป็น WINMED ตั้งแต่ปี 2561
 • บริษัทได้รับรางวัล HOLOGIC Asia Pacific Region 2014

2556

 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ไบโอ สเปซ จำกัด (BS) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ และการตรวจคัด กรองทางพันธุกรรมต่าง ๆ
 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท แพนไซแอ็นซ์ 1999 จำกัด (PS) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องดักจับยุง และแมลงดูดเลือด
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจาก บริษัท WAK- Chemie Medical GmbH ประเทศเยอรมนี โดยได้รับแต่งตั้งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายเป็น WINMED ตั้งแต่ปี 2561
 • บริษัทได้รับรางวัล HOLOGIC Fiscal Year 2013 Diagnostic Division Special Recognition Award

2555

 • บริษัทได้รับรางวัลจาก
  • HAEMONETICS® The Blood Management Company FY12 Sales Target Achievement Award
  • HOLOGIC Fiscal Year 2012 Diagnostic Division Special Recognition Award
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจาก บริษัท Centron ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับแต่งตั้งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายเป็น WINMED ตั้งแต่ปี 2561

2549

 • ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจาก บริษัท Tulip Diagnostic ประเทศอินเดีย โดยได้รับแต่งตั้งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายเป็น WINMED ตั้งแต่ปี 2561
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจาก บริษัท Helmer ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับแต่งตั้งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายเป็น WINMED ตั้งแต่ปี 2561
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจาก บริษัท Origen ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับแต่งตั้งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายเป็น WINMED ตั้งแต่ปี 2561

2547

 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (WINMED) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
 • WHO เข้าลงทุนในบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (Pro-Lab) ซึ่ง Pro-Lab ประกอบธุรกิจให้บริการตรวจและวินิจฉัยโรค

2546

 • ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจาก บริษัท Hologic ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับแต่งตั้งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายเป็น WINMED ตั้งแต่ปี 2561

2545

 • ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจาก บริษัท Grifols ประเทศสเปน (ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ เครื่องตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อไวรัสด้วยวิธี NAT และชุดน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์ภาวะโรคติดเชื้อทางเลือด) โดยได้รับแต่งตั้งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายเป็น WINMED ตั้งแต่ปี 2561

2543

 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ไบโอพูล จำกัด (BP) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือแพทย์
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจาก บริษัท Miltenyi Biotec ประเทศเยอรมนี โดยได้รับแต่งตั้งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายเป็น WINMED ตั้งแต่ปี 2561

2542

 • ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจากบริษัท Grifols Asia Pacific ประเทศสเปน (ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ เครื่องสำหรับตรวจวิเคราะห์หมู่โลหิต การตรวจหาชนิดแอนติบอดี้ และการตรวจการเข้ากันของโลหิตซึ่งใช้ร่วมกับ DG GEL Card) โดยได้รับแต่งตั้งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายเป็น WINMED ตั้งแต่ปี 2561

2539

 • ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจาก บริษัท Haemonetics ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับแต่งตั้งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายเป็น WINMED ตั้งแต่ปี 2561

2537

 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WHO) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 4.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตต่างประเทศ