บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจและวิเคราะห์ เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชศาสตร์มารดาและทารก ได้แก่ การตรวจติดตามการตั้งครรภ์เพื่อดูภาวะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด การตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม และการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์จากบริษัท

HOLOGIC®

บริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์ด้านการตรวจหามะเร็งปากมดลูก และด้านศัลยกรรมทางสูตินรีเวชจากบริษัท Hologic ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทที่โดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรี โดยทุกผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US-FDA) ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ชั้นสูงที่ยอมรับกันทั่วโลก

ThinPrep Pap Test

เป็นผลิตภัณฑ์ตรวจเซลล์วิทยาอิงของเหลวสำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และยังสามารถนำไปตรวจคัดกรองไวรัส Human Papilloma Virus (HPV) ที่เป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่ง ThinPrep Pap Test มีความแม่นยำในการตรวจคัดกรองสูง และสามารถตรวจเพิ่มเติมรายการทดสอบอื่น ๆ ได้ในคราวเดียวกัน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
APTIMA HPV High Risk

เป็นชุดตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัส HPV กลุ่มความเสี่ยงสูง 14 ชนิด เพื่อจำแนกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกในอนาคต โดยชุดตรวจมีความไวในการทดสอบดีเยี่ยม มีความจำเพาะ และช่วยลดการเกิดผลบวกลวง (False Positive) ได้ด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
APTIMA COMBO2 FOR CT/NG ASSAY

เป็นการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อแบคทีเรียหนองในเทียมและหนองในแท้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยใช้หลักการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อที่มีความแม่นยำในการตรวจหาเชื้อมากกว่าวิธีการเพาะเชื้อ และวิธีการอื่น ๆ ส่งผลให้ใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์สั้นลง และยังช่วยลดการเกิดผลลบลวง (False Negative) โดยการทำลายสารรบกวนปฏิกิริยาได้อีกด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ชุดตรวจภาวะคลอดก่อนกำหนด (FETAL FIBRONECTIN TEST : fFN)

เป็นชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยเครื่องจะตรวจวัดจากปริมาณ fFN ซึ่งโดยปกติหญิงตั้งครรภ์จะตรวจพบ fFN ภายในช่องคลอดในปริมาณมากเมื่อใกล้ครบกำหนดคลอด หากตรวจพบ fFN ในหญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่ถึงกำหนดคลอด หมายถึงมีโอกาสเกิดภาวะการคลอดก่อนกำหนดสูง แพทย์จะได้ติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชศาสตร์มารดาและทารก

บริษัทได้ทำสัญญาบริการร่วมกับ SOFIVA Genomics เพื่อการให้บริการตรวจวินิจฉัยภาวะต่าง ๆ ของมารดาและทารก เช่น ตรวจภาวะดาวน์ซินโดรม และการตรวจความผิดปกติของยีนพันธุกรรม เป็นต้น ซึ่งบริษัท SOFIVA Genomics เป็นบริษัทชั้นนำจากประเทศไต้หวันที่มีความโดดเด่นด้านพันธุศาสตร์ระดับชีววิทยาโมเลกุล (Next Generation Sequencing) ในภูมิภาคเอเซีย

บริษัทจะรับตัวอย่างโลหิตจากลูกค้าโรงพยาบาล และส่งไปยังห้องปฏิบัติการของบริษัท SOFIVA Genomics เพื่อตรวจวินิจฉัย เมื่อได้ผลการตรวจก็จะส่งให้กับบริษัทเพื่อดำเนินการส่งให้กับโรงพยาบาลที่รับบริการ ทั้งนี้ บริษัทแบ่งการให้บริการตรวจออกเป็น

Non Invasive Prenatal Screening: NIPS
เป็นบริการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์มารดา ซึ่งจะประกอบด้วยความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 (ดาวน์ซินโดรม) คู่ที่ 18 (เอ็ดเวิร์ด ซินโดรม) และคู่ที่ 13 (พาทู ซินโดรม) โดยการเจาะโลหิตของมารดา การตรวจนี้สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ ขึ้นไป มีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าร้อยละ 99 ในการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม ซึ่งการตรวจนี้มีความเสี่ยงต่อภาวะแท้งบุตรน้อยกว่าการตรวจด้วยวิธีอื่น

Array
เป็นบริการตรวจเพื่อยืนยันผลการตรวจ NIPS ในกรณีที่ผลการตรวจ NIPS ออกมาเป็น Positive (ทารกในครรภ์มีความผิดปกติ) โดยจะตรวจเพิ่มเติมจากชิ้นเนื้อ น้ำคร่ำ หรือโลหิตซ้ำอีกครั้ง

Carrier Scan
เป็นบริการตรวจความผิดปกติของพันธุกรรม โดยส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจเพื่อวางแผนครอบครัวก่อนมีบุตร ซึ่งการตรวจจะแสดงผลการเป็นพาหะของโรคทางพันธุกรรม ทั้งนี้ การตรวจ Carrier Scan จะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูกได้

Baby Check
เป็นบริการตรวจพาหะการเป็นโรคต่าง ๆ โดยจะเก็บโลหิตจากส้นเท้าของเด็กแรกเกิดไปตรวจ ทั้งนี้ สามารถแบ่งโรคที่จะตรวจหาเป็น 4 กลุ่มโรคหลัก ได้แก่

  • กลุ่มโลหิตวิทยา
  • กลุ่มต่อมไร้ท่อ
  • กลุ่มระบบการเผาผลาญ
  • กลุ่มภูมิคุ้มกัน