ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเทคโนโลยีเซลล์บำบัดเกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกําเนิด หรือสเต็มเซลล์ (Stem Cell) ได้แก่ อุปกรณ์สำหรับเก็บสเต็มเซลล์ การคัดแยกสเต็มเซลล์ รวมถึงการนำสเต็มเซลล์ไปใช้ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้สามารถแยกประเภทการนำสเต็มเซลล์ไปใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่นำไปใช้สำหรับงานวิจัย (Research Grade) และกลุ่มที่นำไปใช้ในการรักษาคนไข้ (Clinical Grade)

ผลิตภัณฑ์จากบริษัท

Miltenyi Biotec

บริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์ด้านการตรวจ วิเคราะห์ คัดแยก สเต็มเซลล์ และสิ่งที่ปนเปื้อนมากับสิ่งที่ส่งตรวจจากบริษัท Miltenyi Biotec ของประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นบริษัทที่โดดเด่นในเรื่องงานวิจัยทางด้านเซลล์ และมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกวิทยาการที่เกี่ยวเนื่องกับเซลล์แบบรอบด้าน (Empowering cell research) เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การรักษาทางด้านเซลล์บำบัด (Enabling cell therapy) ในกลุ่มโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง และโรคที่เกิดจากพันธุกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

เครื่อง CliniMACS® Prodigy

เป็นเครื่องคัดแยกสเต็มเซลล์ เพื่อนำไปใช้ในการปลูกถ่ายไขกระดูก หรือการรักษาโรคมะเร็งด้วยสเต็มเซลล์ ซึ่งเครื่องดังกล่าวผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 จากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อโลหิตถูกใส่เข้าในตัวเครื่อง เครื่องจะมีกระบวนการตั้งแต่การทำความสะอาด และคัดแยกสเต็มเซลล์ออกมา โดยผ่านกระบวนการหมุน เหวี่ยง ผสม และการรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสม รวมถึงการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการถัดไป ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะเกิดขึ้นในระบบปิด และเป็นไปอย่างอัตโนมัติ อุปกรณ์หลักที่ใช้ร่วมกับเครื่อง CliniMACS® Prodigy ได้แก่ ชุดเครื่องมือที่มีไว้ใช้กับตัวเครื่องโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียว (single-use) และชุดตรวจสำหรับใช้ประกอบการคัดแยกเซลล์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
เครื่อง MACSQuant®

เครื่อง MACSQuant® เป็นอุปกรณ์ Flow Cytometer สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจแยก และตรวจนับเซลล์ที่ปะปนรวมกันมาในสิ่งที่ส่งตรวจซึ่งทุกกระบวนการจะทำงานแบบอัตโนมัติ กอปรกับคุณสมบัติอื่น ๆ ของเครื่อง จึงทำให้การตรวจวิเคราะห์มีความแม่นยำสูง ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดสามารถควบคุมได้ผ่านระบบซอฟต์แวร์เฉพาะที่รองรับการทำงานของเครื่อง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากบริษัท

OriGen Biomedical

บริษัทนำเข้าถุงเก็บเซลล์แช่แข็งจากบริษัท Origen ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทที่โดดเด่นในด้านการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับการเก็บรักษาด้วยความเย็นหรือการแช่แข็งเพื่อรักษาสภาพของเซลล์ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ซึ่ง Origen มีถุงหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันตามปริมาตรที่สามารถบรรจุได้ และชุดอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากบริษัท

WAK-Chemie Medical GmbH

น้ำยาสำหรับใช้แช่แข็งเซลล์ (Cryopreservation) จากบริษัท WAK-Chemie Medical GmbH ประเทศเยอรมันนี เป็นน้ำยาที่ใช้สำหรับแช่แข็งเซลล์ เพื่อรักษาสภาพของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์