เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด นำโดย ประธานคณะกรรมการบริษัท ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิติ คุณนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ได้นำเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ Plasma Intercept Blood System สำหรับใช้เพื่อการทำ Pathogen Inactivation ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท Cerus Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 50 ชุด มอบให้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในโครงการรับบริจาค Covid-19 Convalescent Plasma ซึ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วย Covid-19 โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว