นายพิศุทธิ์ อารีมิตร

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ
ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
27 กันยายน 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
 • การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ - สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตร์บัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการฝึกอบรม
 • Advanced Audit Committee (AACP) Class 38/2020 – สมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP) Class 280/2019 - สมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย
 • Effective Minutes Taking (EMT) Class 7/2017 - สมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย
 • Company Secretary Program (CSP) Class 15/2006 - สมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล
 • ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายกฎหมายองค์กร (Executive Vice President, Corporate Legal Department) - บจ. ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น
2553 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท - บริษัท เเละบริษัทในเครือภายใต้กลุ่มบริษัท ดีทีจีโอ (จำนวน 36 บริษัท) อาทิ เช่น บจ.แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น, บจ.วิสซ์ดอม ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น, บจ.ดีที ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น, บจ.มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท คอร์ปอเรชั่น, บจ.ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด เป็นต้น