นางขวัญธิดา วัฒนวรกิจกุล

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ
ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
27 กันยายน 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
 • Master of Arts in Human & Environment Studies, Political Economy Major Political Science and Economics - Kyoto University, JAPAN
 • บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
 • Advanced Audit Committee (AACP) Class 38/2020 – สมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย
 • Director Diploma Examination Year 2017 - สมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP) Class 169/2013 - สมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย
 • Company Secretary Program (CSP) Class 44/2012 - สมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล
2561 - ปัจจุบัน
 • คณะทำงานกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ - กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
2560 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2551 - ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษวิชา INNOVATION BUSINESS PLAN และ INDEPENDENT STUDY หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2550 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท - บจ. เอ็มพาวเวอร์ พลัส

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

2552 - 2562
 • อนุกรรมการส่งเสริมบ่มเพาะวิสาหกิจในสถานอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา - สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกย.)
2559 - 2562
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน - บจ. อินทีเรียวิชั่น