นายบุญเถลิง คำปวนบุตร

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด - ผลิตภัณฑ์การตรวจวินิจฉัยทางธนาคารเลือด และวิทยาการเซลล์ต้นกำเนิด
สัญชาติ
ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
20 กุมภาพันธ์ 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) (เกียรตินิยมอันดับสอง) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต, วิชาเอกปรัชญา, วิชาโทภาษาอังกฤษ - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต, วิชาเอกการตลาด - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการฝึกอบรม
 • Director Accreditation Program (DAP) Class 150/2018 - สมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง - บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการขายและการตลาด ผลิตภัณฑ์การตรวจวินิจฉัยทางธนาคารเลือดและวิทยาการเซลล์ต้นกำเนิด - บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

2561 - 2562
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการตลาด - บจ. วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
2560 - 2561
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน Diagnostics - บจ. วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง