ผศ. ดร. นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

 • ประธานคณะกรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
สัญชาติ
ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
27 กันยายน 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร
ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ - สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว - แพททยสภา
 • วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา - แพททยสภา
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก - มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการฝึกอบรม
 • Director Certification Program (DCP) Class 295/2020 - สมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย
 • Board Nomination and Compensation Program Class 9/2020 - สมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย
 • Successful Formulation & Execution of Strategy Class 33/2020 - สมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP) Class 163/2019 - สมาคมส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทไทย
 • Strategy for Health Care Delivery - Harvard Business School
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 14 - มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
 • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 - สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร “การบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน” รุ่นที่ 5 - สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บจ. พรีเมียร์ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
2562 - ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท - บมจ. วินเนอร์ยี่ เมดิคอล
 • กรรการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ. ดู เดย์ ดรีม
 • กรรมการ และปฏิคม - สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
 • กรรมการ - คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2560 - ปัจจุบัน
 • อุปนายก และเลขาธิการ - สมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

2562 - 2563
 • ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) - โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล
2560 - 2562
 • กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุนศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2559 - 2562
 • ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางคลินิก (Chief Clinical Operations) - โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2548 - 2559
 • รองประธานฝ่ายบริหารการรักษาพยาบาล (Vice President) - บจ. อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์