บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการตรวจวิเคราะห์ ช่วยทำลาย หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อที่ปนมากับโลหิตของผู้บริจาค เนื่องจากในปัจจุบันมีการบริจาคโลหิต และรับบริจาคโลหิตมากขึ้น จึงมีความจำเป็นในการตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อต่าง ๆ รวมถึงการฆ่าเชื้อเหล่านั้นให้หมดหรือคงเหลือน้อยที่สุด ก่อนการถ่ายโลหิตให้แก่ผู้รับบริจาคโลหิต หรือผู้ป่วยเพื่อให้ผู้รับบริจาคมั่นใจว่าโลหิตที่ได้รับนั้นเป็นโลหิตที่ปราศจากเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคที่ติดต่อผ่านทางโลหิตได้

ผลิตภัณฑ์จากบริษัท

GRIFOLS

บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์หาภาวะติดเชื้อในโลหิตจากบริษัท Grifols ของประเทศสเปน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในด้านการแพทย์ว่าด้วยเวชศาสตร์การธนาคารโลหิตที่ครอบคลุมในเรื่องของการให้โลหิต และส่วนประกอบโลหิตอย่างปลอดภัยสูงสุด

เครื่อง Procleix Panther System

เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจโลหิตเพื่อวิเคราะห์หาภาวะการติดเชื้อไวรัส เช่น HIV HBV และ HCV เป็นต้น โดยใช้วิธีการตรวจหาเชื้อในระดับโมเลกุล (Nucleic Acid Testing : NAT) ซึ่งการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสด้วยวิธี NAT จะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างแม่นยำ มีความจำเพาะ และรวดเร็ว ผลที่ได้จะช่วยลดความผิดพลาดของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้รับบริจาคโลหิต อย่างไรก็ตาม การตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสในโลหิตด้วยวิธี NAT ผ่านเครื่อง Procleix Panther System จะต้องใช้ชุดอุปกรณ์ ร่วมกับชุดตรวจสำหรับการตรวจหาเชื้อนั้น ๆ ด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
เครื่อง Erytra / เครื่อง Erytra Eflexis / เครื่องมือชุด Manual และ DG Gel Card

เป็นครื่องสำหรับตรวจสอบวิเคราะห์โลหิตโดยวิธีการ Column Agglutination Technique (CAT) ซึ่งจะสามารถตรวจในเรื่องของระบบหมู่โลหิต (Blood Grouping) ตรวจหาชนิดของแอนติบอดี (Antibody Identification) ตรวจคัดกรองความผิดปกติของแอนติบอดี (Irregular Antibody Screening) และการตรวจการเข้ากันของโลหิตระหว่างผู้บริจาคโลหิต กับผู้รับบริจาคโลหิต (Compatibility Test, Cross Matching) ซึ่งมี 2 ระบบ คือ Erytra และ Eflexis ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติ

ทั้งนี้ ในขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ จะต้องใช้ร่วมกับชุดตรวจ (DG Gel Card) ทำหน้าที่เป็นน้ำยาประกอบการตรวจวิเคราะห์ ซึ่ง DG Gel Card แต่ละชนิดจะรองรับการทดสอบที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากบริษัท

CERUS

บริษัทนำเข้า ระบบ INTERCEPT™ Blood System ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากการให้โลหิตและผลิตภัณฑ์จากโลหิต เช่น พลาสมา และเกล็ดโลหิต จากบริษัท Cerus ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในด้านการทำให้โลหิตที่ได้รับบริจาคมีความปลอดภัยขั้นสูงสุดจากเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ในวงการ เวชศาสตร์การธนาคารโลหิต ได้แก่ วิธี Pathogen Inactivation เป็นการทำลายการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และพาราไซต์ต่าง ๆ ในโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต ในขั้นตอนการทำงานของเครื่องจะต้องประกอบด้วยชุดตรวจยับยั้ง ชุดถุงอุปกรณ์สำหรับเก็บพลาสมา และชุดเก็บเกล็ดโลหิตภายหลังจบกระบวนการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากบริษัท

Hemasoft

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้า “ชุดคำสั่งสำหรับการทำงานในห้องธนาคารโลหิต” (e-Delphyn software) เนื่องด้วยบริษัทได้รับทราบปัญหาของลูกค้ากลุ่มงานธนาคารโลหิตว่ามีปัญหาในการใช้ชุดคำสั่ง (software) ในการทำงานที่ไม่สามารถปรับแต่งแก้ไขให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงได้ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ยาก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในห้องปฏิบัติการ ดังนั้น บริษัทจึงได้นำผลิตภัณฑ์ชุดคำสั่งจากประเทศสเปน ที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล ซึ่งชุดคำสั่งนี้จะถูกออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยอาศัยการศึกษากระบวนการทำงานจริงของลูกค้าในห้องปฏิบัติการก่อนที่จะปรับแต่งชุดคำสั่งให้ตรงกับรูปแบบการทำงานของห้องปฏิบัติการแต่ละแห่ง นอกจากนั้น ชุดคำสั่งยังรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องอัตโนมัติหลากหลายยี่ห้อ ทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายในการทำงานมากขึ้นและช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน (Human error)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากบริษัท

Biolog ID

เครื่องระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นสัญญาณวิทยุ

บริษัทนำเข้า เครื่องระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นสัญญาณวิทยุ (Radio Frequency Identification; RFID) เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้เล็งเห็นถึงการนำนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการการทำงาน ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีการระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นสัญญาณวิทยุ มีลักษณะเป็นฉลากอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านค่าได้โดยผ่านคลื่นวิทยุเพื่อตรวจสอบ ติดตาม และบันทึกข้อมูลที่ติดอยู่กับฉลาก การระบุข้อมูลด้วยฉลากถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในกระบวนการจัดการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตเพราะฉลากเป็นตัวบ่งชี้ข้อมูลและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่จะติดอยู่กับถุงโลหิตหรือหลอดแก้วเก็บเซลล์ต้นกำเนิดโลหิต ในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การบริจาคไปจนถึงการจ่ายให้กับโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ ศูนย์บริการโลหิตจึงต้องมั่นใจว่าฉลากที่ใช้ ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ หนาทน ไม่หลุดลอก หรือฉีกขาดง่าย และนำเทคโนโลยีการระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นสัญญาณวิทยุมาช่วยให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และแม่นยำ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถช่วยให้ศูนย์บริการโลหิตและสถานพยาบาล เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการรับ-จ่ายโลหิต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นหลัก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากบริษัท

Temptime®

Safe-T-Vue® Blood Temperature Indicators เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความไวต่ออุณหภูมิ ซึ่งสามารถยึดติดกับถุงเลือดโดยตรงระหว่างการเก็บรักษาและทำความเย็นเหมาะสำหรับการใช้ในงานธนาคารเลือดและการให้เลือด เพื่อควบคุมคุณภาพในการขนส่งและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากเลือด อาทิเช่น เซลล์เม็ดเลือดแดง, น้ำเหลือง, วัคซีน หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ

Safe-T-Vue® 6 จะเกิดการเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีแดงเมื่อเลือด (หรือผลิตภัณฑ์มีความไวต่ออุณหภูมิ) มีอุณหภูมิถึง หรือเกินกว่า 6 องศาเซลเซียส ในขณะที่ Safe-T-Vue® 10 เหมาะสมกับอุณหภูมิที่ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส

เนื่องจาก Safe-T-Vue® ไม่สามารถเปลี่ยนสีกลับได้ (nonreversible) ดังนั้น เมื่อตัวบ่งชี้มีการเปลี่ยนแปลงสีแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสีกลับมาเป็นสีขาวดังเดิมได้ แม้ว่าอุณหภูมิจะกลับสู่ระดับต่ำกว่าก็ตามซึ่งเลือดที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั้น ตัวบ่งชี้ยังคงต้องแสดงเป็นสีขาว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์